Privacy Policy

CoFiZe verwerkt persoonsgegevens waar het tankstations betreft die gedreven worden door een natuurlijke persoon of een vennootschap onder firma. CoFiZe respecteert de privacy van degenen die zich bij CoFiZe aamelden en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan Cofize wordt verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de daartoe geldenden wet- en regelgeving wordt verwerkt.

 

Doeleinde en grondslag van de verwerking

CoFiZe verwerkt de ontvangen persoonsgegevens in het kader van de verstrekking van de wettelijke vereiste zekerheidsdekking voor benzinestations. CoFiZe houdt een register bij van haar verwerkingsactiviteiten. CoFiZe verwerkt de ontvangen gegevens nadat daarvoor schrifteijk toestemming van een deelnemer is ontvangen.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Voor automatische incasso van de deelnemersbijdrage worden persoonsgegevens aan de incasserende bank verstrekt. Aan het bevoegd gezag wordt mededeling gedaan van aan- en afmelding van een deelnemer bij het fonds dat door CoFiZe wordt beheerd en in geval de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting jegens CoFiZe voldoet. Voor verwerking van de verstrekte gegevens wordt gebruik gemaakt van de diensten van Avantage Automatisering B.V. met wie CoFiZe een bewerkersovereenkomst heeft afgesloten.

 

Bewaar termijn van de gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard tot zeven jaar na sluiting van het betreffende dossier.

 

Rechten van een deelnemer aan het zekerheidsfonds

Een deelnemer aan de regeling heeft recht zijn opgeslagen gegevens in te zien, op juistheid te controleren en aan te passen. Hij heeft het recht om zijn toestemming in te trekken en om verwijdering van zijn opgeslagen gegevens te vorderen. Beeindiging van de deelname aan het zekerheidsfonds zal daavan het gevolg zijn.

 

Klachtrecht

Een deelnemer heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, te Den Haag, telefoonnummer: 0900 200 1201.Privacy Policy | Disclaimer © 2011 by Webtechniek